Wniosek o wydanie Karty Wasilkowianina

<<
>>
Slider

Proszę zapoznać się z dokumentacją dotyczącą Programu “Karta Wasilkowianina” i na dole strony wybrać odpowiedni przycisk w zależności od wybranej formy złożenia wniosku o wydanie karty.

 

Wniosek można złożyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej. Karty wydawane są w terminie do 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Wnioskodawca zostanie powiadomiony o przygotowaniu karty do odbioru.


Regulamin wydawania i użytkowania

Karty Wasilkowianina

I.  Pojęcia podstawowe

Używane w regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Karta – nośnik danych w formie plastikowej karty uprawniający do korzystania z ulg, zniżek, dopłat, zwolnień oferowanych przez Gminę Wasilków i partnerów Programu „Karta Wasilkowianina”;

2. Organizator Programu – Gmina Wasilków;

3. Program – Program „Karta Wasilkowianina” przyjęty Uchwałą Nr XIII/134/19 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 września 2019 r.

II.       Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki wydawania i użytkowania Karty.

2. Karta potwierdza uprawnienia Posiadacza Karty do korzystania z ulg, zniżek, dopłat, zwolnień aktualnie oferowanych przez Gminę i Partnerów.

3. Karta jest własnością Gminy Wasilków.

4. Karta jest zbliżeniową kartą mikroprocesorową oznaczoną unikalnym indywidualnym numerem. Na Karcie nadrukowane są: imię, nazwisko, zdjęcie Posiadacza Karty oraz numer kolejny karty.

5. Jeśli Wnioskodawca wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych po wydaniu Karty, traciprawo do posiadania Karty i zobowiązany jest do jej zwrotu.

III.       Zasady wydawania i użytkowania Karty

1. Karta wydawana jest Wnioskodawcom, którzy:

a) są zameldowani na pobyt stały na terenie Gminy Wasilków i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z miejscem zameldowania, bez względu na to czy osiągają dochód, lub

b) mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Wasilków i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w II Urzędzie Skarbowym w Białymstoku, bez względu na to czy osiągają dochód, lub

c) mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Wasilków i są podatnikami podatku rolnego od osób fizycznych w Gminie Wasilków i nie zalegają z zapłatą tego podatku.

2. Kartę wydaje się również:

a) dzieciom osób, o których mowa w pkt 1, wspólnie z tymi osobami zamieszkującym, z tym że dzieci po ukończeniu 18 roku życia muszą pozostawać uczniami szkół lub studentami, a uprawnienia wynikające z programu przysługują im do ukończenia 26 roku życia,

b) małżonkom osób, o których mowa w pkt 1 c, wspólnie z tymi osobami zamieszkującym.

3. Kartę wydaje się na podstawie wniosku, podpisanego przez Wnioskodawcę spełniającego kryteria określone w pkt 1, w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

4. Wniosek można złożyć:

a) korzystając z formularza interaktywnego, dostępnego na stronie www.kartawasilkowianina.pl.; Wnioskodawca podpisuje wniosek przy odbiorze Karty, lub

b) korzystając z formularza papierowego dostępnego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, w godzinach pracy Urzędu; Wnioskodawca podpisuje wniosek w momencie składania w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie; zdjęcie dołączone przez Wnioskodawcę do wniosku w formie papierowej zwracane jest przy odbiorze Karty.

5. Wnioskodawca będący podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych jest zobowiązany okazać podczas odbioru Karty:

a) oryginał pierwszej strony formularza PIT za ostatni rok rozliczeniowy ze wskazanym adresem zamieszkania na terenie Gminy Wasilków, z potwierdzeniem złożenia formularza w II Urzędzie Skarbowym w Białymstoku, lub

b) do wglądu wydrukowaną pierwszą stronę formularza PIT oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru), w przypadku rozliczania się przez Internet.

6.  Współmałżonek będący podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczający się wspólnie ze współmałżonkiem okazuje pierwszą stronę wspólnego formularza PIT.

7. Dane podane we wniosku przez Wnioskodawcę będącego podatnikiem podatku rolnego od osób fizycznych w Gminie Wasilków lub jego małżonka będą weryfikowane przez Urząd Miejski.

8. Wnioskodawca odbierający Kartę dziecka w wieku powyżej 18 lat, oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 5 lub 6, okazuje dodatkowo legitymację szkolną lub studencką lub zaświadczenie o pobieraniu nauki wystawione przez szkołę lub uczelnię.

9. Karta wydawana jest Wnioskodawcy w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, po okazaniu dokumentu tożsamości.

10. Karta wydawana jest bezpłatnie. Wydanie duplikatu podlega opłacie w wysokości 10 zł.

11. W przypadku utraty, zniszczenia lub zagubienia Karty, jej duplikat wydawany jest Posiadaczowi Karty na wniosek, do którego należy dołączyć uszkodzoną kartę, bądź złożyć pisemne oświadczenie o przyczynach niemożności jej zwrotu.

12. W przypadku zmiany danych Posiadacza Karty umieszczonych na Karcie, nowa Karta zostanie zostanie wydana bezpłatnie.

IV.       Zasady użytkowania Karty.

1. Posiadacz Karty może korzystać z aktualnie obowiązujących ulg, zniżek, dopłat, zwolnień wskazanych w wykazie publikowanym na stronie internetowej www.kartawasilkowianina.pl       

2. Wszystkie ulgi,zniżki, dopłaty, zwolnienia wynikające z Karty mają charakter czasowy.

3. Karta upoważnia do korzystania z ulg, zniżek, dopłat, zwolnień bez żadnych dodatkowych zaświadczeń od dnia jej wydania do 30 czerwca 2021 r. Po upływie tego terminu korzystanie z niektórych wymienionych na stronie internetowej www.kartawasilkowianina.pl    ulg, zniżek, dopłat, zwolnień może być uzależnione od uzyskania zaświadczenia potwierdzającego uprawnienie. Zaświadczenia będą wydawane w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie po okazaniu dokumentów wymienionych w pkt. III. 5 – 7 Regulaminu.

4. Posiadacz Karty zobowiązany jest do jej okazania na żądanie Partnerów oferujących ulgi, zniżki, dopłaty, zwolnienia. Nieokazanie Karty będzie powodem odmowy uwzględnienia uprawnień wynikających z jej posiadania.

5. Posiadacz Karty zobowiązany jest do:

a) ochrony Karty przed utratą lub zniszczeniem,

b) niezwłocznego powiadomienia Burmistrza Wasilkowa o utracie uprawnień do korzystania z Karty oraz do jednoczesnego zwrotu Karty,

c) niezwłocznego powiadomienia Burmistrza Wasilkowa o utracie, zagubieniu lub uszkodzeniu Karty.

6. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana, bądź odstępowana przez Posiadacza innym osobom.

7. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Karty przez Posiadacza innym osobom lub jej wykorzystanie niezgodne z przeznaczeniem.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby Programu „Karta Wasilkowianina”

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Wasilków z siedzibą w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, 16-010 Wasilków, zwany dalej administratorem.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres

e-mail:kancelaria @ wasilkow.pl

lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez adres

e-mail: iod @ wasilkow.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wydania i personalizacji Karty Wasilkowianina w ramach Programu Karta Wasilkowianina wprowadzonego Uchwałą nr XIII/134/19 z dnia 26 września 2019 r. Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie przyjęcia Programu „Karta Wasilkowianina”. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW

Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Administrator, a podmiotem przetwarzającym: Home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

  1. przepisy prawa, które obligują administratora do przetwarzania danych przez określony czas, w tym do celów statystycznych i archiwizacyjnych,

  2. okres na jaki została udzielona zgoda.

PRAWO PODMIOTÓW DANYCH

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją. Państwa dane będą profilowane zgodnie z danymi w złożonym wniosku.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ZA GRANICĘ

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych za granicę, do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, chyba, że przepisy umów międzynarodowych stanowią inaczej.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt) gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli chcą Państwo korzystać z Karty Wasilkowianina, zobowiązani są Państwo do podania wszystkich danych wymaganych w formularzu. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub podania ich w sposób niepełny będzie odrzucenie wniosku wydania Karty Wasilkowianina.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Proszę wybrać przycisk w zależności od wybranej formy złożenia formularza wniosku o wydanie Karty Wasilkowianina:

wyszukaj

PARTNERZY KARTY
Białostocka Komunikacja Miejska
www.wasilkow.pl
Rozmiar Czionki
Kontrast